Филтри за прочистувачи

Филтер за Air 2000

3 во 1 филтер

Пред филтер, филтер со активен јаглен и HEPA13 филтер

1.990,00 ден

Филтри за прочистувачи

Филтер за Air 4000

3 во 1 филтер

Пред филтер, филтер со активен јаглен и HEPA13 филтер

2.890,00 ден

Филтри за прочистувачи

Филтер за Air 6000

4 во 1 филтер

Пред филтер, филтер со активен јаглен

HEPA13 филтер и антибактериски филтер

4.490,00 ден