Дел од можните комбинации

Тип 1 со 2 внатрешни единици 2,5 + 3,5 kW

Mулти сплит систем

Надворешна единица со две внатрешни единици

 

 

 

103.700,00 ден

Дел од можните комбинации

Тип 2 со 3 внатрешни единици 3,5 + 3,5 + 3,5 kW

Mулти сплит систем

Надворешна единица со три внатрешни единици

 

 

 

156.600,00 ден

Дел од можните комбинации

Тип 3 со 2 внатрешни единици 3,5 + 3,5 kW

Mулти сплит систем

Надворешна единица со две внатрешни единици

 

 

 

104.700,00 ден

Дел од можните комбинации

Тип 4 со 2 внатрешни единици 3,5 + 5,5 kW

Mулти сплит систем

Надворешна единица со две внатрешни единици

 

 

 

144.700,00 ден

Дел од можните комбинации

Тип 5 со 3 внатрешни единици 2,5 + 2,5 + 3,5 kW

Mулти сплит систем

Надворешна единица со три внатрешни единици

 

 

 

154.600,00 ден

Дел од можните комбинации

Тип 6 со 3 внатрешни единици 2,5 + 3,5 + 3,5 kW

Mулти сплит систем

Надворешна единица со три внатрешни единици

 

 

 

155.600,00 ден